HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Loại khác / NAMO AVALOKITESHVARA

, Thứ Hai 2011-10-11

 

NAMO AVALOKITESHVARA

 

(Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát)

 

Tăng thân Làng Mai - Pháp quốc - năm 2010