CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang ký sự 18

Tâm Nguyên , Thứ Năm 19-04-2012

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 18

 

Hành Vân

 

 

Sáng ngày 9, hòa thượng Giác Giới đã lục cho tôi mượn Sổ Du Tăng và các chứng điệp của quý trưởng lão Khất Sĩ. Hòa thượng đã đưa cho tôi chứng điệp của 8 vị: Trưởng lão Giác Tánh, Thượng tọa Giác Chánh, Tri sự Giác Như, và quý trưởng lão Giác Nhơn, Giác Hải, Giác Thần, Giác Trụ, Giác Bửu. Trong đó:

 

– Ba vị Trưởng lão Giác Tánh, Thượng tọa Giác Chánh và Tri sự Giác Như thọ Tỳ-kheo vào rằm tháng 7 năm Tân Mão 1951.

 

– Ba vị trưởng lão Giác Nhơn, Giác Hải và Giác Thần thọ Tỳ-kheo vào rằm tháng 7 năm Nhâm Thìn 1952.

 

– Còn ngài Giác Trụ thọ Tỳ-kheo vào rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ 1954.

 

Xem 8 cái chứng điệp này, tôi biết được những thông tin về họ tên, năm sinh, năm thọ giới và hình ảnh của 8 vị. Biết vậy, nhưng tôi chỉ chú ý chứng điệp của ngài Giác Trụ: nó đã cho biết rằng vào kỳ Tự tứ năm 1954 vẫn có tổ chức truyền giới, tuy Phật giáo Khất Sĩ vừa trải qua một sự kiện vô cùng trọng đại là đức Tổ sư sáng lập đã vắng bóng gần nửa năm. Trong giới đàn lần đó, ai chứng minh và trao truyền giới pháp Cụ túc cho các giới tử? Vào rằm tháng 7 năm 1954, 3 vị Trưởng lão Giác Tánh, Thượng tọa Giác Chánh và Tri sự Giác Như được 3 hạ lạp; 3 vị Giác Nhơn, Giác Hải và Giác Thần được 2 hạ lạp… Chính những vị đó đã duy trì các Phật sự trọng đại trong Tăng đoàn Khất Sĩ! Thật đặc biệt, ắt cũng có oai lực của đức Tổ sư và chư Phật, chư Hộ pháp Thánh chúng gia hộ!

 

 

 

XEM HẾT BÀI 18

 

 

 

Các bài liên quan