CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / 5 Nikaya - 4 A-hàm / GIỚI THIỆU Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya (GS. Phương Lan)

, Thứ Hai 2011-10-07

 

GIỚI THIỆU

 

 

 Tiểu Bộ Kinh Khuddaka Nikàya 

 

 

GS. Trần Phương Lan

 

 

Tiểu Bộ Kinh có nhan đề “Tiểu Bộ”, nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ – 3 tập, Trung Bộ – 3 tập, Tương Ưng Bộ – 5 tập và Tăng Chi Bộ – 3 tập. Chữ “Tiểu” ở đây, theo các vị luận sư, là muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng nhiều thể văn khác nhau, từ các kinh kệ ngắn gọn do đức Phật thuyết giảng, các tiền thân đức Phật với hàng ngàn bài kệ do các vị Tỷ-kheo cảm tác, tiểu sử các đức Phật, các vị A-la-hán, sự tích Thiên cung, Ngạ quỷ do chư vị kết tập kinh điển biên soạn... đến các luận thư phân tích giáo lý mở đầu cho văn học A-tỳ-đàm (Abhidhamma) của Luận tạng về sau. Tóm lại Tiểu Bộ Kinh là một hợp tuyển đa diện gồm 15 tập theo thứ tự như sau:

 

1) Khuddaka Pàtha (Tiểu Tụng): gồm 9 kinh và kệ ngắn gọn do đức Phật thuyết về Tam quy, Thập giới, Các điềm lành, Phật bảo, Lòng từ v.v. cho các đệ tử mới học đạo.

 

2) Dhammapada (Pháp Cú): gồm 423 bài kệ do đức Phật thuyết được sắp theo các chủ đề trong 26 phẩm, là tập kinh phổ biến nhất trong các nước theo đạo Phật Nam truyền vì tính cách cô đọng phần cốt tủy của giáo lý qua các bài kệ ngắn gọn làm nền tảng của nếp sống đạo, từ đó nhiều bộ kinh lớn được phát triển về sau.

 

3) Udàna (Cảm Hứng Ngữ, Phật Tự Thuyết): gồm 80 truyện gợi niềm cảm hứng để đức Phật phát biểu những vấn đề hoan hỷ có tính cách giáo dục và khích lệ hội chúng, được chia làm 8 phẩm.

 

4) Itivuttaka (Phật Thuyết Như Vậy): gồm 112 kinh chia ra 4 chương theo lối văn xuôi pha lẫn thơ kệ. Tập này cũng trích dẫn những cảm hứng ngữ trang nghiêm của đức Phật nhưng bắt đầu bằng câu “Ðây là điều được đức Thế Tôn thuyết và tôi nghe như vậy”.

 

5) Suttanipàta (Kinh Tập): gồm 71 kinh trong 5 chương viết theo thể kệ, miêu tả hoàn cảnh xã hội cổ Ấn Ðộ và bàn luận những lời dạy đầy tính cách triết học và đạo đức của đức Phật, cùng lý tưởng trong nếp sống thanh tịnh của các Tỷ-kheo.

 

6) Vimanavatthu (Truyện Thiên Cung): gồm 85 truyện chia ra 7 chương, miêu tả mọi cảnh huy hoàng của các lâu đài Thiên giới ở đời sau dành cho những người sống theo chánh đạo và làm thiện sự ở đời này.

 

7) Petavatthu (Truyện Ngạ Quỷ): gồm 51 truyện trong 4 chương miêu tả cảnh giới khổ đau của các loài quỷ do ác nghiệp của chúng tạo ra ở đời này. Cả hai tập truyện Thiên cung và Ngạ quỷ này nhằm nói lên tương quan giữa Nghiệp và Quả, cùng khích lệ sự tu tập của giới tại gia.

 

8) Theragàthà (Trưởng Lão Tăng Kệ): gồm 1360 bài thơ kệ do 264 vị Tỷ-kheo cảm tác từ đời sống tu tập của chư vị.

 

9) Therigàthà (Trưởng Lão Ni Kệ): gồm 524 bài kệ do 73 Tỷ-kheo Ni cảm tác. Cả hai tập thi kệ Theragàthà và Therigàthà được đánh giá là những tác phẩm đẹp nhất trong văn học Ấn Ðộ vì tính cách mang nặng tình người hòa lẫn thiền vị của các đệ tử Phật. Ðây là những khúc hoan ca phản ánh đời sống thanh tịnh của những người tầm cầu giải thoát giác ngộ, chân hạnh phúc.

 

10) Jàtaka (Bổn Sanh hayTruyện Tiền Thân Đức Phật): gồm 547 truyện ngắn và dài theo thể văn xuôi xen kẽ thi kệ trong 22 chương, theo thứ tự các bài kệ tăng dần từ chương một với một bài kệ cho đến chương 22, chấm dứt với tiền thân Vessantara nổi tiếng qua cả ngàn bài kệ. Các truyện tiền thân có mục đích tạo niềm tin vào đạo pháp trong mọi tầng lớp xã hội từ vua chúa, Bà-la-môn cho đến các giới bình dân cùng khổ. Ðối với các học giả, các truyện tiền thân có tầm quan trọng lịch sử vì chúng được xây dựng trong khung cảnh Ấn Ðộ cổ đại.

 

11) Nidesa (Nghĩa Tích): là một luận thư trình bày sự phân tích bình giải các vấn đề giáo lý của tập kinh Sutta Nipata. Sách này gồm hai phần: Ðại nghĩa tích và Tiểu nghĩa tích.

 

12) Patisambhidàmagga (Vô Ngại Giải Đạo): một luận thư trình bày các vấn đề phân tích giáo lý theo hình thức hỏi đáp như trong bộ A-tỳ-đàm. Hai tập kinh này được đánh giá là các tác phẩm tiền phong của văn học A-tỳ-đàm và được xem là do Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) thuyết giảng và bình luận 32 vấn đề giáo lý trong 3 phẩm.

 

13) Apadana (Sự Nghiệp Anh Hùng): kể theo thể thơ kệ cuộc đời đức Phật và các Thánh đệ tử của Ngài. Tập kinh gồm 4 phần: cuộc đời đức Phật Gotama (Thích-ca), 41 vị Ðộc giác Phật, và 559 vị Tỷ-kheo và Tỷ-kheo Ni đã trải qua những cuộc chiến đấu anh hùng cao thượng để đạt cứu cánh giải thoát giác ngộ.

 

14) Buddhavamsa (Phật Sử): tập kinh theo thể thơ kệ nói về sự tích 24 vị cổ Phật từ đức Phật Dipankara (Nhiên Ðăng) đến đức Phật Kassapa (Ca-diếp) và phương cách các đức Phật chuyển Pháp luân. Tất cả đều do đức Phật Gotama kể lại từ khi Ngài còn là Bồ-tát được đức Phật Dipankara thọ ký cho đến khi Ngài diệt độ trong Niết-bàn Vô dư y.

 

15) Cariyà Pitaka (Sở Hạnh Tạng): gồm 35 truyện tiền thân đức Phật được kể theo lời thỉnh cầu của Tôn giả Sariputta, với mục đích nêu rõ ý chí tầm cầu giải thoát với nỗ lực cao độ và sự hy sinh vô thượng mà Bồ-tát đã thực hiện qua mười công hạnh Ba-la-mật (viên mãn) của Ngài.

 

(Trích Nguyệt san Giác Ngộ, 01-1999)

 

 

--------------------------------------------