CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 02

, Thứ Hai 2011-09-20

 

PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 02

(Thứ Ba, ngày 20/09/2011)

 

 

Pháp Cú số 07, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biếng nhác chẳng tinh cần, những người ấy thật dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Ai sống nhìn tịnh tướng,

Không hộ trì các căn,

Ăn uống thiếu tiết độ,

Biếng nhác, chẳng tinh cần,

Ma uy hiếp kẻ ấy,

Như cây yếu trước gió.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Ham thích sống trong vòng khoái lạc,

Tâm buông lung biếng nhác đọa đày,

     Ma kia dễ bắt người này

 Như cành mềm trước gió lay kinh cuồng.

 

 

************

 

 

Pháp Cú số 08, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống tiết độ, vững tín và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi núi đá.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Ai sống quán bất tịnh,

Khéo hộ trì các căn,

Ăn uống có tiết độ,

Có lòng tin, tinh cần,

Ma không uy hiếp được,

Như núi đá trước gió.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Không thích sống trong vòng khoái lạc,

Tâm vững vàng buộc chặt Giới nghi,

     Ma kia khó thắng người này,

  Như gió thổi núi chẳng lay chẳng dời.

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

-----------------------------------

 

 

CHÚC QUÝ VỊ TÂM BÌNH TRÍ SÁNG, XEM QUA LIỀN THUỘC Y KINH !