CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Pháp Tổng hợp Bắc ‒ Nam PG

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 27-08-2023

 

Pháp Tổng hợp Bắc ‒ Nam Phật giáo

KS. Minh Bình

 

Đã bàn về Đạo Tổng hợp Bắc Nam Phật giáo rồi, tiếp theo cần phải nói đến Pháp Tổng hợp Bắc Nam Phật giáo. Đây là pháp gì? Ta phải xét xem.

Dĩ nhiên Pháp Tổng hợp Bắc Nam Phật giáo là pháp trộn của Bắc tông với Nam tông. Nhưng nó có thật chất không, hay chỉ là cảm giác? Bởi vì, như con la là con lai của con lừa với con ngựa, nhưng bản thân con la không thể sinh con, nên trong thế giới tự nhiên không có loài la. Tương tự vậy, cái thứ từ Bắc tông với Nam tông trộn lại sẽ là cái gì đây?

Trong bài Đạo Tổng Hợp Bắc Nam Phật Giáo viết ba tháng trước, hai chữ “tổng hợp” đã được đặt trong ngoặc kép là có ý rằng: Cái tổng hợp đó vốn chỉ là sự tùy tiện, là sự lượm lặt chắp vá, dòm ngó đua đòi, theo cảm tính nhất thời chớ không có căn bản. (Ví dụ thầy thì rao giảng Tứ Diệu Đế của Nam tông, mà trò thì phổ biến món Tịnh độ của Bắc tông, là hai pháp nghịch nhau, còn có tu hành hay chỉ nói suông thôi thì chưa kể.) Khi đã không có căn bản thì làm sao tồn tại, làm sao có cơ sở để xác định là một pháp? Khi không có căn bản thì dựa vào đâu thành lập pháp Khất sĩ và phái Khất Sĩ? Do vậy, chỉ có thể ghi nhận nó là một biến thể của Bắc tông, chứ làm gì thành một phái Phật giáo nào khác nữa! (Nam tông thì không chấp nhận lai rồi.) Chuyện này không đùa được.

Nếu thật là tổng hợp, thì phải thế này mới đúng: Nam tông gồm 4 đạo Thinh văn và 4 quả Thinh văn; Bắc tông gồm 52 đạo Bồ-tát và 52 quả Bồ-tát. Đem Đạo Thinh văn cộng với Đạo Bồ-tát rồi chia hai sẽ thành thứ gì đây? À, chắc là một thứ gì đó nửa này nửa kia… Mà nửa này nửa kia ở đây cụ thể là thứ gì? Không biết nữa, chắc cha mẹ nó cũng nhìn không ra, nói gì người khác biết được! Vậy là quái thai sao? Không dám!

Ai cũng biết Đạo Thinh văn và Đạo Bồ-tát đều do đức Phật Thích-ca Mâu-ni truyền dạy, vào hai thời điểm khác nhau, nên trả lời “Không dám” là đúng rồi. Nhưng chắc chắn là, hễ đã nửa này nửa kia thì không phải Đạo Thinh văn mà cũng không ra Đạo Bồ-tát, chỉ là một đám lố nhố. Ôi chao!

Cái không ra gì hết là Đạo Khất sĩ sao? Nói bậy! Ngài Minh Đăng Quang đã dạy rõ dạy kỹ rằng: Đạo Khất sĩ có khất sĩ là nhân tu và vô thượng sĩ là quả chứng, tức là Phật thừa, như Kinh Pháp Hoa đã dạy. Khất sĩ có ba hạng là khất sĩ Thinh văn, khất sĩ Duyên giác và khất sĩ Bồ-tát, đồng chung một nguồn Giới pháp Khất sĩ. Ba hạng khất sĩ đó là ba hạng học trò của Phật, hay là ba trình độ của Tăng, chớ có phải là phái Đại, phái Tiểu gì đâu!

Như vậy, Đạo Khất sĩ của ngài Minh Đăng Quang đã độ khắp ba thừa như chư Phật. Để độ khắp ba thừa phải có đạo lý, và phải có phương tiện thích hợp. Còn phái Nam tông Tiểu thừa và phái Bắc tông Đại thừa là do đời sau cố chấp, chấp nhỏ chấp lớn, cho rằng nhà Phật là như vậy, có dính dáng gì đến Đạo Khất sĩ.

Pháp lý của Đạo Khất sĩ có ra từ tâm chứng của ngài Minh Đăng Quang, siêu việt không gian và thời gian, đâu có bị hạn cuộc vào miền Nam Việt với giữa thế kỷ XX như bao nhiêu người đã nghĩ. Đúng không?

 

-----------------------------------------------------------------------------

Các bài liên quan