CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 59 Trunggiang

Tâm Nguyên , Thứ Ba 29-11-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 59

 

Hành Vân

 

 

Sau khi đã cập nhật bài đại cương Giới Luật Khất Sĩ để thuyết minh về phái Khất Sĩ, tiếp theo cũng cần bổ sung một vài bài chi tiết để làm sáng tỏ đề tài.

 

Nói đến mảng Giới luật Phật giáo ta phải nhắc đến y bát. Y bát là vấn đề căn bản của sự tu hành, vì nó là đời sống hàng ngày của người tu xuất gia giải thoát, và là đạo thật tế của chư Phật. Do vậy, bài Y Bát Khất Sĩ sẽ được cập nhật vào làm tư liệu, thành bài 59 Trung Giang Ký Sự. Với những tư liệu đại cương và chi tiết được dẫn chứng, sẽ không ai còn có thể hồ đồ nói Khất Sĩ của Sư trưởng Minh Đăng Quang là thế này thế nọ được nữa!

 

 

XEM BÀI 59

 

 

 

Các bài liên quan