CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 55 - Trunggiang

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 27-11-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 55

 

Hành Vân

 

 

Đến đây chúng ta đã xét rõ, tác phẩm Minh Đăng Quang Pháp Giáo của Hàn Ôn không phải là một tác phẩm chuẩn, không phải là một tác phẩm kinh điển, thế nhưng lại có nhiều vị khất sĩ và nhân sĩ ở đời cho rằng đây là một tư liệu giá trị về Đạo Phật Khất Sĩ buổi đầu, rất đáng tiếc. Do vậy Hành Vân phải phân tích tác phẩm đó, trình cho mọi người xem, rồi cho in cả vào sách Chánh Luận, lại còn sợ ít người đọc tới nên phải cập nhật vô Trung Giang Ký Sự thành bài 54 nữa.

 

Nói đến tác phẩm kinh điển của Đạo Phật Khất Sĩ, thì đã xác định đó là bộ Chơn Lý 69 bài, mà bộ 60 bài thì không phải. Nhưng trước bộ Chơn Lý tác giả Sư trưởng Minh Đăng Quang cũng có viết sách Bồ-tát Giáo, viết và in ra rồi về sau lại dặn đệ tử bỏ sách đó đi! Như vậy sách Bồ-tát Giáo là tiền đề cho sách Chơn Lý, Đại thừa là duyên sanh cho Đại đồng. Với tính chất này, cũng cần phải xử lý tư liệu Bồ-tát Giáo. Nên tiếp theo, bài Trung Giang Ký Sự 55 sẽ là bài Nghiên Cứu Bồ-tát Giáo đã được viết từ trước.

 

 

 

XEM HẾT BÀI 55

 

 

 

Các bài liên quan