CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang kỳ 32

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 01-11-2015

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 32

 

     Hành Vân     

 

Qua một năm bận rộn sửa sang chỉnh đốn Tịnh xá Ngọc Đức, đem lại sinh khí cần có cho một ngôi đạo tràng rồi, sau mùa An cư năm 2013 tôi lại tiếp tục viết Trung Giang Ký Sự.

 

Nói về Ni giới Khất Sĩ, hai vị Ni trưởng thượng thủ của khối Ni giới này theo lịch sử ghi nhận là Ni trưởng Ngân Liên và Ni trưởng Trí Liên, hàng pháp tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Cả hai vị Ni trưởng này đều đức hạnh hơn người, có phước duyên lớn và có oai lực nhiếp chúng, nên nhiều quyến thuộc pháp tử đã theo hai vị học và hành đạo, tịnh xá đạo tràng dần dần mọc lên theo bước chân du phương của họ, mặc nhiên hình thành nên 2 đoàn Ni giới Khất Sĩ tại miền Nam Việt trước năm 1975.

 

Vâng theo tôn chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vâng theo sự thọ ký và chỉ đạo của đức Tổ sư, nhị vị Ni trưởng này đã thống lãnh hội chúng của mình theo về Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ Việt Nam, khiêm tốn đứng trong một giáo đoàn của Giáo hội, bởi Ni giới không thể lập riêng một giáo đoàn hay một giáo hội, theo tinh thần của Bát kính pháp.

 

Xác định được những nét chính đó rồi, tôi khởi sự tìm hiểu về Ni trưởng Ngân Liên và Ni trưởng Trí Liên. Những việc này tưởng rằng sẽ dễ dàng, theo đà của 31 bài Trung Giang đã hoàn thành và đăng lên mạng, nhưng đến lúc này  lại có một số khó khăn phát sinh. Chính Trung Giang Ký Sự với những tiếng vang của nó đã khiến cho chư Ni đệ tử, đệ tôn của hai sư bà ấy có phần e dè khi gặp tôi.

 

 

 

XEM HẾT BÀI 32

 

 

 

Các bài liên quan