CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Thích Hòa Bình pháp ngữ

, Thứ Hai 07-01-2013

 

Pháp ngữ của ngài Thích Hòa Bình

 

 

Hành Vân

 

Tại Cồn Phụng ở Bến Tre, nơi di tích chùa Nam Quốc Phật Tự có lưu truyền một bài pháp ngữ của ngài Thích Hòa Bình, tục gọi là Ông Hai Đạo Dừa. Bài kệ đó được cẩn trên thành một cái đỉnh lớn, gồm 8 câu chữ Hán, mỗi câu 5 chữ.

 

 

 

Pháp ngữ của ngài Thích Hòa Bình – Nam Nguyễn Thành

Khắc năm 1972 trên một cái đỉnh tại chùa Nam Quốc Phật ở Cồn Phụng

 

 

Đây là phần Hán âm bài pháp ngữ của ngài Thích Hòa Bình:

 

Thích Hòa Bình

Nam Nguyễn Thành

Pháp ngữ[1]

Pháp pháp vô định pháp

Định pháp bất thị pháp

Bất thị phi định pháp

Phi định tức phi pháp.

Nhược thuyết định thị pháp

Định pháp pháp vô định

Vô định pháp như như

Tự tánh pháp vô lượng.

 

Tạm dịch nghĩa:

 

Mỗi pháp không có một giá trị cố định như cái thức phàm tình thường đánh giá và bảo thủ. Bản tánh có công năng ứng biến vô lượng pháp. Hãy để tâm được như như để khế hợp với chỗ nhiệm mầu đó, đừng đấu tranh ý thức hệ nữa…

 

 

Tạm dịch kệ:

 

Mỗi pháp không cố định

Cố định chẳng phải nó,

Cũng chẳng phải không định

Không định cũng trái nó.

Nếu nói chắc đúng pháp

Thì vừa pháp, không định

Không phải quấy; thản nhiên

Tánh ta pháp vô lượng.

 

 

 

Ngài Thích Hòa Bình – Sư Tổ Nam Nguyễn Thành, 1910 – 1990

(dân gian hay gọi là Ông Đạo Dừa)

  

[1] Pháp ngữ: những lời dạy cốt lõi về chân lý. Bài kệ này quá cô đọng, có 12 chữ pháp, 8 chữ định…

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan