CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 01

, Thứ Hai 2011-09-16

 

PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 01

(Thứ Sáu, ngày 16/09/2011)

 

 

Pháp Cú số 01, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác! Nếu nói năng hoặc hành động với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con thú kéo xe.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo!

Nếu với ý ô nhiễm

Nói lên hay hành động,

Khổ não bước theo sau,

Như xe, chân vật kéo.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Trong các pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên!

     Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền,

  Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.

 

 

************

 

 

Pháp Cú số 02, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác! Nếu nói năng hoặc hành động với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo!

Nếu với ý thanh tịnh

Nói lên hay hành động,

An lạc bước theo sau

Như bóng không rời hình.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Trong các pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên!

     Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền,

  Như hình dọi bóng, vui liền theo sau.

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

-----------------------------------

 

 

 

CHÚC QUÝ VỊ TÂM BÌNH TRÍ SÁNG, XEM QUA LIỀN THUỘC Y KINH !