NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Thuyền Bát-nhã (thơ Đạo)

, Thứ Hai 2011-10-07

 

THUYỀN BÁT-NHÃ

 

Tuyết Liên sưu tầm

 

 

Thuyền Bát-nhã ngược dòng biển ái

Cõi u minh xoay trở liên đài

Tỉnh tâm sáng chiếu trần ai

Khuyên người đắm đuối mê say lên thuyền.

 

 

Biển vật chất ngàn thiêng sóng gió

Bả lợi danh dường thể sóng to

Biết bao tham tiếc hụt giò

Sắc tài, ái dục là đò gian manh.

 

 

Đường oai thế cạnh tranh trong biển

Bao anh hùng thất chiến, phục tùng

Mất đường nghĩa hiếu, đạo trung

Ái hà chìm nổi, thủy chung không còn.

 

 

Mau sớm níu vào non huệ trí

Tránh gió giông ích kỷ, si mê

Tỉnh tâm sớm bước trở về

Dứt đường hoạn nạn là bề khổ vui.

 

 

Lối tham chấp chôn vùi bổn tánh

Nỗi cạnh tranh thể lãnh gai chông

Đó là bèo bọt dưới sông

Khi thăng khi giáng, cõi lòng đục nhơ.

 

 

Đạo Bát chánh thể bờ cao ráo

Ai sớm mau tỉnh táo níu vào

Nhẹ nhàng tránh khỏi trần lao

Yên vui bờ giác, định trau lòng vàng.

 

 

Đường duyên nợ trần gian không đắm

Đoạn tơ lòng, không vướng không lâm

Trau dồi trí huệ cao thâm

Đền ơn dưỡng dục, muôn năm bia truyền.

 

 

Được như thế phỉ nguyền lánh tục

Thả thuyền từ phút chút độ sanh

Vào nơi cõi tịnh yên lành

Tăng-già xứ Phật đành rành hiện nay.

 

 

Cõi bờ giác hiện nay trổ mặt

Diễn giải điều thắc mắc xưa nay

Vẹt đường chỉ lối, quý thay

Phá mê thành giác, hiện nay rõ ràng.

 

 

Đường giải thoát chơn toàn tịnh lạc

Khỏi âu sầu, hoạt bát vô vi

Mới là diệu lý cao kỳ

Thường thường yên tịnh, kịp kỳ độ sanh.

 

 

Nước tham ái không rành cõi trí

Vướng mang vào mất lối từ bi

Bồ-đề quả chín thất kỳ

Mau mau kíp nhớ sớm thì sửa trau.

 

 

Đèn huệ trí nêu cao rạng bóng

Khắp trần hoàn thấy rõ chữ Không

Mỗi ai sáng chiếu nơi lòng

Mới là ngộ đặng cửa Không, Nhã thuyền.

 

 

Đạo giải thoát cần chuyên giáo huấn

Sửa lòng mình cho xứng mới mầu

Nhất tâm trì niệm một câu

Con đường diệu lý khỏi âu xa rời.

 

 

Khắp chư Phật nơi nơi yên tịnh

Cũng đồng thinh một lý diệu huyền

Buộc ràng ý mã tâm viên

Sống nơi bờ giác niên niên đời đời.

 

 

Cõi Tịnh độ là nơi khất sĩ

Vượt biển mê, yên nghỉ vui lòng

Buộc ràng ý dục, tâm trong

Tham thiền nhập định, lý thông hiện bày.

 

 

Y giới luật ngày ngày quán xét

Bát-nhã thường huyền vẹt lấp mê

Chơn như một lý trở về

Truyền cho vạn thế muôn bề đạo tâm.

 

 

Thấu được lý cao thâm huyền diệu

Mới rõ ràng trúng điệu Thích Ca.

Là trang khất sĩ lìa nhà

Nắm giềng chơn lý để mà muôn năm,

 

 

Đem chơn lý thậm thâm giáo thế

Kẻ gần xa giác thể minh châu

Khắp trong thế giới hoàn cầu

Chậm mau rồi cũng ngỏ hầu vô sanh.

 

                  

---------------------------------------

Các bài liên quan