NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / Các trang Web hiện nay của Phật giáo Khất SĨ

, Thứ Hai 2011-10-06

 

 

CÁC TRANG WEB HIỆN NAY CỦA

 

PHẬT GIÁO KHẤT SĨ

 

AND_ tổng hợp

 

01.

Địa chỉ: www.anhnhiendang.com (thêm cả .org & .net)

– tên: “Ánh Nhiên Đăng” – tại Việt Nam.

 

 

02.

Địa chỉ: www.daophatkhatsi.com (thêm .org)

– tên: “Đạo Phật Khất Sĩ” – tại Việt Nam.

 

 

03.

Địa chỉ: www.daophatkhatsi.net

– tên: “Đạo Phật Khất Sĩ” – tại Việt Nam.

 

 

04.

Địa chỉ: www.minhdangquang.org

– tên: “Thiền Viện Minh Đăng Quang” – tại Mỹ.

 

 

05.

Địa chỉ: www.minhquangthienvien.com

– tên: “Thiền Viện Minh Quang” – tại Úc.

 

 

06.

Địa chỉ: www.ngocsontemple.org

– tên: “Ngọc Sơn Tịnh Xá” – tại Mỹ.

 

 

07.

Địa chỉ: www.phapduyentinhxa.com

– tên: “Pháp Duyên Tịnh Xá” – tại Mỹ.

 

 

08.

Địa chỉ: www.phapvienminhdangquang.com

– tên: “Pháp Viện Minh Đăng Quang” – tại Mỹ.

 

 

09.

Địa chỉ: www.tinhxalocuyen.net

– tên: “Tịnh Xá Lộc Uyển” – tại Việt Nam.

 

 

10.

Địa chỉ: www.tinhxaminhdangquang.com

– tên: “Diễn Đàn Tịnh Xá Minh Đăng Quang” – tại Úc.

 

 

11.

Địa chỉ: www.tinhxangocminh.net

– tên: “Tịnh Xá Ngọc Minh” – tại Việt Nam.

 

 

12.

Địa chỉ: www.tinhxangocson.com

– tên: “Tịnh Xá Ngọc Sơn – Bình Định” – tại Việt Nam.

 

 

13.

Địa chỉ: www.tinhxangocvan.com

– tên: “Tịnh Xá Ngọc Vạn” – tại Việt Nam.

 

 

14.

Địa chỉ: www.txngocdiemfrance.free.fr

– tên: "Tịnh Xá Ngọc Điểm" – tại Pháp.

 

 

 

15.

Địa chỉ: www.vuontamhoi.net

– tên: “Thanh Niên Phật Giáo Vườn Tâm Hội” – tại Việt Nam.

 

 

-------------------------------------------------------------------

Các bài liên quan