NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / NGHI THỨC ĐÓNG CHUÔNG U MINH

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 02-02-2020

 

NGHI THỨC ĐÓNG CHUÔNG U MINH

Tịnh xá Ngọc Đức – Mỹ Xuân

 

 

Đóng chuông U minh là đóng chuông lớn để thức tỉnh những chúng sanh đang bị đọa đày nơi cõi U minh. Pháp này có từ thời nhà Lương, đầu thế kỷ thứ VI ở Trung Quốc. Đây là một việc công quả cần được làm với tâm từ bi, hoan hỷ, cho những kẻ đang bị đọa đày đón nhận được.

 

Đầu tiên, Phật tử thắp hương, lễ Phật, lễ Tổ xong, quỳ khai một hồi chuông dài rồi đọc:

 

 

KHAI CHUÔNG

Nguyện tiếng chuông này thấu cõi pháp

Thiết vi u ám thảy đều nghe

Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông

Cả thảy chúng sanh thành chánh giác. O chuông

 

NGHE CHUÔNG

Nghe chuông nhẹ bớt não phiền

Giác sanh, huệ lớn, giọng thiền ngân nga

Cõi này ngục đất tránh xa

Cõi này hầm lửa thoát ra tu hành.

Nguyện xin quả Phật viên thành

Độ về tất cả chúng sanh mê lầm. O

 

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O

 

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát

Gốc chơn truyền y bát từ xưa

Pháp tu chứng đắc kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O

 

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chơn

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O

 

SÁM HỐI

Xin chư Phật mười phương thế giới

Tại thế gian thương đoái đến con

Đời này, đời trước tội dồn

Tử sanh vô thủy nghiệp tồn đến nay

Tội con tạo hoặc bày kẻ khác

Tội thấy người làm ác mừng vui

Của chùa, của sãi khắp nơi

Tự lấy, xúi lấy, vui cười mừng theo

Tội vô gián năm điều tự tạo

Thấy mừng theo hoặc bảo người làm

Mười điều bất thiện tự con

Xúi người can phạm, thấy làm mừng theo

Bày hoặc giấu bao nhiêu tội ấy

Đáng đọa vào ngạ quỷ, súc sanh

Địa ngục, ác thú phạt hành

Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn…

Các tội ấy nay con sám hối. O

 

NGUYỆN VÃNG SANH

Muôn pháp không thường còn

Người sanh ắt có diệt

Sanh tử như thủy triều

Diệt tận, chơn phúc hiện.

Thác bền, sống không bền

Người đời ai cũng chết

Chết mục tiêu cuộc đời

Đúng y lời Phật dạy.

Kiếp sống trong ngắn ngủi

Chết thật là chắc chắn

Sớm muộn xác thân này

Trả về cho tứ đại.

Nhìn xem thể phách hoại

Xác như gỗ mục hư

Tánh thanh tịnh chơn như

Niết-bàn vô sanh diệt. O (3 lần – 3 chuông)

 

SÁM MƯỜI PHƯƠNG

Mười phương ba đời Phật

Di Đà đệ nhất danh

Độ sanh lên chín phẩm

Oai đức rộng thênh thênh.

Con nay quy y Phật

Diệt ba nghiệp mê tình

Bao nhiêu phần phước đức

Hồi hướng khắp nhân sanh.

Nguyện cùng người niệm Phật

Cảm ứng hiện điềm lành,

Lâm chung thấy cảnh Phật

Trước mắt hiện đành rành

Thấy nghe đều tinh tấn

Cực Lạc đặng vãng sanh

Thấy Phật dứt sanh tử

Như Phật độ hàm linh

Trừ vô biên phiền não

Tu vô lượng pháp lành

Chúng sanh nguyền tế độ

Phật đạo thảy viên thành.

Hư không còn có hết

Bổn nguyện vốn không cùng

Hữu tình, vô tình khắp

Trí huệ chứng viên thông. O

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật! (3 lần – ba O)

 Nam-mô Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật! (3 lần – ba O)

 Nam-mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát! (3 lần – ba O)

Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát! (3 lần – ba O)

Nam-mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát! (3 lần – ba O)

 

BÁT-NHÃ TÂM KINH

Khi hành Bát-nhã Ba-la

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng

Thấy ra năm uẩn đều không

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.

Này Xá Lợi Tử xét ra

Không là sắc đó, sắc là không đây

Sắc cùng không chẳng khác sai

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau

Thọ, tưởng, hành, thức uẩn nào

Cũng như sắc uẩn một màu không không.

Này Xá Lợi Tử ghi lòng

Không không tướng ấy đều không tướng hình

Không tăng giảm, không trược thanh

Cũng không diệt, cũng không sanh: pháp đồng.

Vậy nên trong cái chơn không

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh

Từ không giới hạn mắt nhìn

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng

Hết vô minh cũng vẫn không

Hết già, hết chết giả không có gì

Không khổ, tập, diệt, đạo kia

Trí huệ chứng đắc cũng là không không

Sở thành sở đắc bởi không

Các vị Bồ-tát nương tùng huệ năng

Tâm không còn chút ngại ngăn

Nên không còn chút băn khoăn sợ gì

Đảo điên mộng tưởng xa lìa

Niết-bàn mới đến bên kia bến bờ

Ba đời chư Phật sau xưa

Đắc thành Chánh giác đã nhờ huệ năng

Trí huệ năng lực vô ngần

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu

Trí huệ năng lực có nhiều

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền

Trí huệ năng lực vô biên

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn

Liền theo lời chú thuyết rằng:

Độ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh. O

 

HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con đọc vừa xong

Xin đem hồi hướng cầu đồng thế gian

Nguyện cho dương thới bình an

Âm siêu ba cõi Tây phương đặng về

Người người thoát khỏi lầm mê

Chóng thành quả giác, vẹn bề đạo chơn. O

 

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật

Cầu cho chúng sanh

Hiểu rõ đạo lành

Phát lòng vô thượng. O

 

Tự quy y Pháp

Cầu cho chúng sanh

Kinh luật hiểu rành

Trí huệ như biển. O

 

Tự quy y Tăng

Cầu cho chúng sanh

Hiệp chúng đồng tình

Chẳng hề trở ngại. O

 

 

Tới đây mới có 1 hồi và 30 tiếng chuông.

Tiếp theo, niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” 3 câu đóng 1 chuông, làm 6 chuông.

Sau cùng đóng một hồi chuông dài rồi nghỉ.

Tổng cộng mỗi lần đóng 2 hồi và 36 tiếng chuông.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan