NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Theo gót chân Người

Tâm Nguyên , Thứ 7 09-02-2019

 

Theo gót chân Người

 

ANĐ_ kỷ niệm 65 năm thầy Tổ vắng bóng

1954 – 2019

 

 

 

Ngày xưa thầy Tổ ra đời

Ba mươi năm lẻ, một thời làm Tăng

Người theo Bốn pháp vâng hành

Hành y tạng Luật nên thành đạo chơn

Hạnh tu ấy chẳng phi thường

Chỉ làm khất sĩ du phương Ta-bà!

Ngày tháng qua, người đã xa

Đạo Khất Sĩ ấy vậy là làm sao?

Luận tranh cao thấp biết bao

Không hành mất đạo ai nào nhớ cho!

Điều đơn giản, ai mà lo

Ngày lo ứng phó, đêm lo cho ngày

Cuối đời nhìn lại trắng tay

Đạo Khất Sĩ ấy, thật vậy, làm sao?

Đề ra hội thảo lần nào

Đề ra bao lẽ, quên sao thật hành.

Đạo Khất Sĩ nhiều mối manh

Chơn Lý vi diệu, thậm thâm, diệu huyền…

Ôi, thầy Tổ thật cao siêu

Chúng con kính lạy đạo huyền ngài ban!

 

 

 

Hai chữ “Ứng phó” thật là hay

Theo đời ứng phó là một này,

Lăng xăng việc chùa là hai đó,

Ra vẻ tu hành là ba đây,

Lại lo ứng phó đạo này kia

Để cho tôn trọng đạo Tổ thầy,

Thứ năm là lo cho ngày cuối

Xây một bảo tháp thật uy nguy!

Không dính dáng!

 

 

Các bài liên quan