NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Những lời Khách Sáo

Tâm Nguyên , Thứ 7 27-04-2013

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG 1

 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang!

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Chứng minh, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng sư tham dự Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 10 tại Tịnh xá Ngọc Thiền, Tp. Đà Lạt!

 

Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 3 năm Quý Tỵ 2013, là ngày đầu tiên của khóa tu lần thứ 10. Trong nắng sớm chan hòa, trong gió Xuân mát lành và vạn vật xanh tươi ở xứ Ngàn hoa Đà Lạt, chúng con đã về đây, về dưới Phật đài, quây quần bên chư tôn đức Tăng-già Khất Sĩ, là những bậc thầy của chúng con. Thật hạnh phúc thay khi thấy Chánh pháp đang hưng thịnh, Tăng-già đang hòa hiệp đồng tu! Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Phú chúng con đều cảm nhận rằng:

 

Vui thay Phật pháp ra đời

Vui thay Chánh pháp đang hồi thịnh hưng

Vui thay bao kẻ tinh cần

Bao người chung sức chấn hưng đạo mầu!

 

Ánh đạo vàng Khất Sĩ đã ra đời tại Việt Nam, bừng lên huy hoàng rực rỡ, rồi truyền lan khắp năm châu thế giới. Do công đức khai tông lập đạo của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, do công đức hoằng dương Chánh pháp và kiến lập đạo tràng tịnh xá của các đức Thầy và các bậc tiền bối, giờ đây nơi đâu cũng có bóng y vàng, cũng có gương lành thanh cao của chư Tăng, Ni và Phật tử.

 

Trong cảm niệm sâu xa về ân đức của Tổ Thầy, về sự cao quý của Chánh pháp và sự hòa hiệp cao thượng của tứ chúng Phật tử, chúng con xin được thành kính đảnh lễ đức Phật Bổn sư, thành kính đảnh lễ đức Tổ sư và thành kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng-già Khất Sĩ. Nhân ngày tu Giới Định Tuệ của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng sư, chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Phú chúng con xin được thiết lễ cúng dường một bữa ngọ trai. Đây là tấm lòng thành kính của chúng con, không gì hơn, chỉ nguyện góp phần hộ trì cho sự tu hành của chư tôn đức được thành tựu viên mãn.

 

Kính bạch chư tôn đức!

 

Với phẩm vật cúng dường đơn sơ nhưng tràn đầy tấc lòng chí kính, chúng con xin nguyện cầu cho chư tôn đức được thân khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành, chóng thành quả giác.

 

Bao nhiêu phước báo có được do cung kính và cúng dường thanh tịnh lên 3 ngôi Tam Bảo, chúng con nguyện hồi hướng về khắp vạn loại hàm linh đồng được ân triêm lợi lạc.

 

Và trong lễ cúng dường này, nếu chúng con có điều chi sơ thất, xin chư tôn đức hoan hỷ niệm tình tha thứ.

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát!

 

(lễ 3 lễ)

 

 

 

 

 

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG 2

 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang!

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Chứng minh, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng!

 

Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 3 năm Quý Tỵ 2013, chúng con gồm:

 

- Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Lâm, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

 

- Cùng chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Khánh, xã Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương.

 

- Và chư Phật tử Giáo đoàn I Phật giáo Khất Sĩ.

 

Đồng vân tập về đây, xin đảnh lễ chư tôn đức kính dâng lời tác bạch.

 

(lễ 1 lễ)

 

Kính lạy Tăng người thừa chí cả

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu

Từ bi hóa độ vô cầu

Làm thấy mô phạm dẫn đầu chúng sanh!

 

Bao thế kỷ qua Phật giáo đã truyền lưu nơi thế gian này, công đức ấy do Tăng-già thay mặt đức Phật tuyên dương Chánh pháp. Hôm nay, trong tiết mùa Xuân, chư tôn đức Tăng Khất Sĩ tiếp tục mở khóa tu Giới Định Huệ, và đã đến khóa tu thứ 10. Chúng con nghe trong Kinh Đại Bát Niết-bàn, đức Phật Thích-ca Mâu-ni có dạy rằng:

 

“Định cùng tu với giới sẽ mang lại lợi ích lớn, kết quả lớn. Huệ cùng tu với giới sẽ mang lại lợi ích lớn, kết quả lớn.”

 

Đi theo đạo lộ này, tức là trên nền tảng giới hạnh tỳ-kheo khất sĩ mà quý ngài đã có, những tòa núi thiền định và những tòa lâu đài trí tuệ sẽ được xây lên, để thật sống với giáo pháp, giải thoát sanh tử khổ đau, và chứng nghiệm Niết-bàn. Chúng con xin nguyện theo chân quý ngài trong sự nghiệp hành đạo và hóa đạo này! Hôm nay, nhân ngày tu thứ 2 của khóa tu mùa Xuân, khóa tu thứ 10 của Hệ phái, chúng con xin xớt bát cúng dường chư tôn đức trọn một ngày. Bao nhiêu công đức có được xin hồi hướng về khắp nhân sanh đồng ân hưởng. Và chúng con kính chúc chư tôn đức được nhiều sức khỏe để tinh tấn tu hành.

 

Trong lễ cúng dường này, nếu chúng con có điều chi sơ thất, xin chư tôn đức hoan hỷ niệm tình tha thứ.

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát!

 

(lễ 3 lễ)

 

 

 

 

 

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG 3

 

 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang!

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Chứng minh, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng!

 

Phật tử chúng con nguyện một lòng

Chí thành tha thiết ngưỡng cầu mong

Bồ-đề vun gốc xanh tươi mãi

Bát-nhã đơm bông tỏa ánh hồng!

 

Trong tâm nguyện thành kính hướng về Tam Bảo thường trụ khắp 10 phương, hôm nay nhân Khóa tu thứ 10 của đại chúng Tăng-già Khất Sĩ, chúng con về đây, kính lễ hiện tiền chư tôn đức Tăng, và xớt bát cúng dường một ngày tu của chư tôn đức. Với tinh thần hộ trì Tam Bảo,

 

– Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Điểm, huyện Hoc Môn, Tp. Hồ Chí Minh;

 

– Cùng chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Quang, Tp. Buôn Ma Thuột;

 

– Cùng với chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Văn, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh chúng con đồng xớt bát cúng dường lên chư tôn đức Tăng tham dự Khóa tu Giới Định Tuệ lần 10 tại Tịnh xá Ngọc Thiền, Tp. Đà Lạt. Kính nguyện quý ngài được nhiều sức khỏe để tinh tấn tu hành như pháp.

 

Do công đức hộ trì Chánh pháp này, chúng con nguyện đời vị lai sanh ra nơi nào cũng được gặp Tam Bảo, được trở thành người Phật tử thuần thành, hạnh ngộ minh sư, tiến tu đạo nghiệp. Và chúng con không quên hồi hướng phước lành cúng dường Tam Bảo hôm nay đến khắp vạn loại hàm linh đồng ân hưởng.

 

Trong lễ cúng dường này, nếu chúng con có điều chi sơ thất, xin chư tôn đức hoan hỷ niệm tình tha thứ.

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát!

 

(lễ 3 lễ)

 

 

 

 

 

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG 4

 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang!

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Chứng minh, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng sư tham dự Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 10 tại Tịnh xá Ngọc Thiền, Tp. Đà Lạt!

 

Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm Quý Tỵ 2013, là ngày cuối, ngày thứ 8 của Khóa tu Truyền thống, chúng con trở về đây thành kính đảnh lễ và xin tác bạch cúng dường chư tôn đức.

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng hiện tiền chứng minh!

 

Chúng con thường nghe, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đức Phật Thích-ca Mâu-ni có dạy rằng: “Chư Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên: đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật!”. Đây là một sứ mạng vĩ đại và đồng thời cũng là một sự nghiệp lớn lao của các bậc Đại sĩ. Sứ mạng vĩ đại đó của chư Phật Thế Tôn mãi mãi được thế gian nghiêng mình kính trọng. Sự nghiệp lớn lao đó của chư Phật Thế Tôn mãi mãi được chư thiên và nhân loại tri ân!

 

Thế nhưng, một cây làm chẳng nên non, một con én chẳng làm nên mùa Xuân, một bậc Đại sĩ không thể làm nên một dòng đạo. Có Phật mà lại có Tăng! Chính Tăng-già đã làm cho những mối đạo của chư Phật được hưng thịnh, được trường cửu!

 

Nay chư Phật đã vắng bóng, chúng con gồm:

 

– Phật tử Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh;

 

– Và nhóm Phật tử Giác Ngọc ở Sài Gòn.

 

Cùng nhau tựu hội về bên Tăng-già, thiết trai thanh tịnh cúng dường một ngày tu của chư tôn đức. Kính nguyện chư tôn đức thùy từ chứng minh, từ bi nạp thọ phẩm vật cúng dường thanh đạm nhưng tràn đầy tấc lòng chí thành chí kính của chúng con.

 

Chúng con kính chúc chư tôn đức pháp thể an khang, thân tâm thường lạc. Và mong sao công đức cúng dường này sẽ mang lại tràn đầy quả phúc cho khắp nhân sanh đồng ân triêm lợi lạc.

 

Trước khi dứt lời, chúng con kính mong chư tôn đức hoan hỷ tha thứ cho những thiếu sót nào mà chúng con đã vô tình mắc phải.

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát!

 

(lễ 3 lễ)

 

 

 

 

 

5- Tác bạch cúng dường trai Tăng mãn khóa tu

 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang!

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Chứng minh, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng!

 

Đã từ lâu chúng con quy y Phật Pháp Tăng tam bảo, lòng thường vẫn niệm tưởng như lời đức Phật dạy:

 

Đệ tử Gotama, không luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật-đà!

Đệ tử Gotama, không luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Chánh pháp!

Đệ tử Gotama, không luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Tăng-già!

 

Với tâm niệm thuần tịnh hướng về 3 ngôi quý báu của thế gian, nay chúng con thành kính đảnh lễ 10 phương thường trụ Tam Bảo cùng hiện tiền chư tôn đức Tăng, và dâng cúng các phẩm vật lên quý ngài. Hàng cư sĩ áo trắng có phận sự hộ trì Tam Bảo như lời phó chúc của đức Phật Thích-ca, thế nên Phật tử Giác Ngọc và Phật tử Bến Tre chúng con cố gắng tác phước gieo duyên, nhân dịp đại chúng Tăng-già Khất Sĩ kết khóa đồng tu học tại ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Thiền này. Nguyện cho chúng con được Bồ-đề tâm ngày càng tăng trưởng, trí Bát-nhã ngày càng rạng khai, thân đến Liên Đài, thoát vòng sanh tử!

 

Kính chúc:

 

Mặt trời Phật thêm sáng

Bánh xe Pháp xoay hoài

Thế giới được hòa bình

Nhân sanh được an lạc

Con và khắp chúng sanh

Đồng sanh về Phật quốc!

 

Kính chúc chư tôn đức Tăng hiện tọa đạo tràng được thân tâm thường lạc!

 

Trong lễ cúng dường này, nếu có sơ thất điều chi, xin chư tôn đức hoan hỷ niệm tình tha thứ cho chúng con.

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

(Thành tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức Tăng 3 lễ.)

 

 

 

 

 

 

6- Tác bạch cúng dường trai Tăng mãn khóa tu

 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang!

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Chứng minh!

 

Kính bạch chư tôn Thượng tọa, chư Đại đức Tăng!

 

Trong kinh Chơn Lý có dạy:

 

Thờ tượng cốt không bằng thờ kinh sách. Thờ kinh sách không bằng thờ ông thầy dạy Đạo. Thờ ông thầy dạy Đạo không bằng thờ chính bản tâm mình!

 

Đạo lý thờ cúng đã được đức Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy rõ ràng như thế. Nhưng chúng con trộm nghĩ: “Tượng Phật Thánh thì vẫn nể, kinh sách Pháp bảo thì vẫn quý, thầy dạy Đạo dĩ nhiên phải kính, và bản tâm mình phải hằng trân trọng luôn luôn rồi! Sanh sanh tử tử cũng từ đấy mà ra!”. Nên chúng con luôn luôn cố gắng tác phước hành thiện, sửa lỗi trau tâm, xa chỗ tối tăm, lần về bến giác!

 

Hôm nay, trong ngày trai Tăng mãn Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 10 tại TX. Ngọc Thiền – Tp. Đà Lạt, hàng Phật tử TX. Trung Tâm quận Bình Thạnh chúng con xin thành kính cúng dường tịnh tài tịnh vật lên hiện tiền chư tôn đức Tăng! Ngưỡng mong phước cúng dường này sẽ là món duyên lành để chúng con được thiện duyên hội ngộ, tiến đạo nghiêm thân, tâm tánh gội nhuần, thành tựu Chánh trí!

 

Kính nguyện chư tôn đức từ bi chứng minh, nạp thọ!

 

Và chúng con không quên hồi hướng phước lành này để cầu nguyện cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân sanh an lạc!

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ-tát!

 

(Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức 3 lễ.)

 

 

Các bài liên quan