NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

, Thứ Ba 18-12-2012

 

NGHI THỨC TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

Trong Phật giáo Khất Sĩ

 

 

 

Khi có người cư sĩ phát tâm cầu thọ Tam quy Ngũ giới để được trở thành một Phật tử như pháp, thì chư đại đức Tăng Ni khất sĩ sẽ xem xét và tạo điều kiện cho những nhà đạo tâm ấy được quy y Tam Bảo. Theo nghi thức phổ biến lâu nay trong Phật giáo Khất Sĩ, pháp truyền Tam quy Ngũ giới nói chung là như sau:

 

Mọi người tập trung nơi chánh điện cùng lễ Phật, lễ Tổ sư, lễ các đức Thầy (lần lượt lễ đức Phật Thích-ca 3 lễ, lễ Tổ sư Minh Đăng Quang 3 lễ, rồi lễ chung các đức Thầy 3 lễ). Sau đó vị sư chứng minh an tọa ngay giữa, hai vị sư dẫn lễ kế tiếp an tọa hai bên, các thiện nam tín nữ quỳ thành nhiều hàng phía trước. Nhà sư chứng minh chắp tay cất giọng trang trọng và thành kính:

 

 

“Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang!

 

Nam-mô mười phương ba đời chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư hiền Thánh Tăng tác đại chứng minh!

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm …; tại Tịnh xá …, có quý thiện nam tín nữ muốn thọ giới quy y, tu trì hạnh của người cư sĩ tại gia. Giờ đây, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, trước ngôi Tam Bảo, đức Phật Tổ Thích-ca chứng lòng quý vị đã phát nguyện chân thành, giáo hội chứng minh và truyền trao giới pháp cho quý vị được thọ lãnh. Các thiện nam tín nữ hãy giữ tâm thanh tịnh lắng nghe, nhà sư đọc trước rồi quý vị đọc tiếp theo sau, khi khởi chuông thì đê đầu kính lạy. Nay hướng về Tam Bảo quy y, các con xin thành tâm kính lễ đức Phật: (Cất giọng tụng chậm từng dòng cho người quy y đọc theo)

 

Con xin đem hết lòng thành kính

Làm lễ đức Thế Tôn,

Ngài là bậc ứng cúng cao thượng

Bậc chứng quả Chánh biến tri,

Do ngài tự ngộ

Không thầy chỉ dạy. O (Đọc ba lần, mỗi lần một lạy)

 

“Sau giờ phút trang nghiêm, trước pháp tướng của đức Thế Tôn, quý vị đã thành tâm kính lễ ngài ba lần. Tiếp theo đây quý vị hãy thọ Tam quy:

 

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật. O

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. O

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng. O

 

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ nhì. O

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ nhì. O

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ nhì. O

 

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ ba. O

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ ba. O

– Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ ba. O

 

 

“Sau khi thọ Tam quy, bây giờ các thiện nam tín nữ hãy thọ Ngũ giới (Nhà sư cất giọng tụng chậm từng phần cho người quy y đọc theo):

 

– Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa, sự giết thác các loài sanh mạng. O

– Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa, sự gian tham trộm cắp. O

– Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa, sự tà dâm. O

– Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa, sự nói dối khoe khoang đâm thọc rủa chửi. O

– Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa, sự say sưa tham lam sân giận si mê. O

 

 

“Lễ thọ Tam quy Ngũ giới vừa xong, xin chúc mừng quý vị đã trở thành những người Phật tử tại gia, đứng vào hàng cư sĩ hộ trì Phật pháp. Lang thang vạn kiếp luân hồi, kể từ nay quý vị đã bắt đầu bước chân lên Bến bờ Giải thoát, được tắm mát trong Suối nguồn Chánh pháp của chư Phật! Nhà sư xin thay mặt giáo hội đặt pháp danh cho quý vị… (Vị sư dẫn lễ thư ký lần lượt xướng tên họ từng người thọ giới, người ấy quỳ lên nhận pháp danh, và khi có pháp danh thì sư dẫn lễ ghi kèm vào tờ danh sách.)

 

 

Sau khi đặt pháp danh xong:

 

“Để hiểu rõ về Tam quy và Ngũ giới, các Phật tử hãy lắng lòng nghe quý sư giảng giải…” (Một trong 3 sư sẽ giảng giải về Tam Bảo, quy y, 5 giới cấm căn bản, công đức thọ 3 quy y và 5 giới cấm, cùng cách trì giữ cho các Phật tử.)

 

 

Sau cùng vị sư dẫn lễ (trực chuông) mời mọi người chắp tay hồi hướng:

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

 

 

Rồi mọi người khởi thân kỉnh lễ đức Phật, đức Tổ sư và các đức Thầy xong thì lui xuống.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan