NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / 49 câu nguyện của đức Minh Đăng Quang

, Thứ Năm 01-11-2012

 

 

Đối với người học đạo và hành đạo, thì phát nguyện là một điều thiết yếu, thể hiện Bồ-đề tâm của người ấy, cũng là những ràng buộc cần thiết để giúp người ấy được đi mãi trên con đường đạo trong khi còn luân hồi sanh tử, mà cũng là những nhân duyên cần có để các báo ứng tốt đẹp được thành tựu, lại cũng là những tấm gương rất ý nghĩa cho hàng đệ tử học theo… Ban Biên Tập AND_ xin đăng lên 49 câu nguyện của Sư trưởng Minh Đăng Quang để mọi người được biết. Xét thấy 49 câu nguyện này là của hàng Đại Bồ-tát, nội hàm những đạo lý và ý tứ thâm sâu, nên sắp tới BBT sẽ cố gắng tìm hiểu đầy đủ xuất xứ, nội dung, tư tưởng… của 49 câu này rồi trình bày đầy đủ hơn, rất mong các bậc trí giả chỉ dẫn thêm cho. Ban Biên Tập AND_ xin được trân trọng tri ân.

 

 

 

 

49 CÂU NGUYỆN CỦA SƯ TRƯỞNG MINH ĐĂNG QUANG

 

01. Nguyện độ cửu huyền thất tổ từ xưa nay.

 

02. Nguyện độ tất cả các kẻ quen biết từ xưa nay.

 

03. Nguyện độ tất cả các kẻ hung ác từ xưa nay.

 

04. Nguyện độ tất cả các kẻ hiền đức từ xưa nay.

 

05. Nguyện độ tất cả các kẻ tu hành từ xưa nay.

 

06. Nguyện độ tất cả các kẻ sám hối kêu tôi cầu cứu.

 

07. Nguyện cứu tất cả các khổ nạn tai đồ.

 

08. Nguyện phổ tế tất cả cho đặng cực lạc.

 

09. Nguyện phổ tế tất cả chúng sanh tam thế.

 

10. Nguyện phổ tế tất cả chúng sanh thập phương.

 

11. Nguyện tôi pháp lực thần thông không trên.

 

12. Nguyện tôi chánh pháp nối hoài không dứt.

 

13. Nguyện tôi mạng số sống mãi không cùng.

 

14. Nguyện tôi thay thế Phật A-di-đà.

 

15. Nguyện tôi thay thế chư Phật cả thảy.

 

16. Nguyện cả thảy chư Phật đều giúp tôi.

 

17. Nguyện cả thảy Bồ-tát đều theo tôi.

 

18. Nguyện cả thảy chúng sanh chẳng ai nghịch ý tôi.

 

19. Nguyện chúng sanh chẳng ai không biết tôi.

 

20. Nguyện chúng sanh chẳng ai tôi không biết.

 

21. Nguyện trước mắt tôi không còn thấy phụ nữ.

 

22. Nguyện trước mắt tôi không còn thấy sự giả.

 

23. Nguyện trước mắt tôi không chúng sanh sáu đường.

 

24. Nguyện cả thảy đều thành tựu đạo quả như tôi.

 

25. Nguyện cả thảy công đức tôi xin hồi hướng.

 

26. Nguyện còn một kẻ luân hồi tôi quyết không làm Phật.

 

27. Nguyện nếu còn một kẻ chúng sanh đọa lạc nơi đâu, dầu khó khăn cách mấy tôi cũng cứu độ tiếp dẫn cho kỳ được.

 

28. Nguyện tôi quyết không hề chán bỏ tấm lòng Bồ-đề.

 

29. Nguyện cả thảy chúng sanh đồng thành Phật đạo.

 

30. Nguyện tam thế chư Phật hưởng Niết-bàn.

 

31. Nguyện khắp thế giới là Cực lạc.

 

32. Nguyện mười phương ba cõi đồng an dưỡng.

 

33. Nguyện xin hồi hướng bao công đức.

 

34. Nguyện chuyển Pháp luân hoài độ chúng sanh.

 

35. Nguyện vẫn đại hùng dầu khổ nạn.

 

36. Nguyện không thối chuyển niệm từ bi.

 

37. Nguyện độ chúng sanh thành đạo quả.

 

38. Nguyện cầu Phật hội Nghiêm Hoa.

 

39. Nguyện cứu pháp giới giữa Ta-bà.

 

40. Nguyện sửa thế gian ra cõi Phật.

 

41. Tánh mình chúng sanh không ngằn thệ nguyện độ.

 

42. Tánh mình phiền não không cùng thệ nguyện dứt.

 

43. Tánh mình pháp môn không lường thệ nguyện học.

 

44. Tánh mình Phật đạo thệ nguyện thành.

 

45. Tôi về y Phật là nguyện chúng sanh giải rành đại đạo phát lòng không trên.

 

46. Tôi về y Pháp là nguyện chúng sanh hiểu thông kinh tạng trí huệ như biển.

 

47. Tôi về y Tăng là nguyện chúng sanh hiệp gồm đại chúng cả thảy không ngằn.

 

48. Tôi nay Tam Bảo nguyện độ chúng sanh nhà Phật thân này tròn đầy quả giác.

 

49. Nguyện cả thảy chúng sanh đủ đầy tròn xong Phật sự.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan