NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / Nghi thức Truyền giới Khất Sĩ năm 2012

, Thứ Hai 27-08-2012

 

Nghi thức Truyền giới Khất Sĩ năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Khi chư tôn đức Giới sư đã lễ Phật và an tọa thanh tịnh trong giới đàn, vị hộ đàn dẫn các giới tử tiến vào. Sau khi các giới tử đã trải tọa cụ và sắp bình bát ngay ngắn, đứng vào chỗ rồi, hòa thượng Giáo thọ sư cất tiếng:

 

– Các giới tử lễ Phật 3 lễ rồi quỳ thẳng lên.

 

        Các giới tử đồng lễ Phật theo tiếng chuông rồi quỳ thẳng, chấp tay trang nghiêm hướng về chư tôn đức Giới sư. Hòa thượng Giáo thọ sư trang nghiêm thong thả nói:

 

        – Các giới tử hãy lắng nghe, tôi đọc trước, quý vị đọc theo sau.

 

Rồi hòa thượng đọc lớn:

 

        – Con xin đem hết lòng thành kính, làm lễ đức Thế Tôn, ngài là bậc Ứng cúng cao thượng, được chứng quả Chánh biến tri, do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

 

        Giới tử đọc theo xong, hòa thượng Giáo thọ sư nói tiếp “Lễ Phật một lễ”, có tiếng chuông, các giới tử đồng lạy. Sau khi đọc lại lần 2 và 3 câu lễ Phật như trên, hòa thượng Giáo thọ sư nói: “Đó là pháp lễ Phật tam bái. Kế tiếp là pháp quy y Tam Bảo.”. Ngài đọc:

 

        – Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng.

 

        Có tiếng chuông, các giới tử đồng lạy một lạy. Hòa thượng đọc tiếp:

 

        – Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ nhì… xin quy y Pháp lần thứ nhì... xin quy y Tăng lần thứ nhì.

 

        Có tiếng chuông, các giới tử đồng lạy một lạy. Hòa thượng đọc tiếp:

 

        – Con đem hết lòng… lần thứ ba.

 

        Giới tử đọc và lạy xong, hòa thượng Giáo thọ sư nói: “Đó là pháp quy y Tam Bảo. Kế tiếp là pháp thọ trì Cụ túc giới.”. Ngài đọc trước:

 

        – Kính bạch giáo hội hiệp hòa, chư Tăng sư đại đức. Con pháp danh là… (giới tử lặp lại và gắn thêm tên mình vào chỗ …), xin thọ trì Cụ túc giới, hai trăm năm chục giới. Kể từ ngày nay cho đến trọn đời, con không dám dể duôi. Kính bạch giáo hội hiệp hòa, chư Tăng sư đại đức, chứng minh cho con.

 

        Có tiếng chuông, giới tử đồng lạy 3 lạy. Sau 3 lần các giới tử bạch xin, hòa thượng Đàn đầu nói:

 

        – Mô Phật. Các vị đã chí thành cầu xin, bây giờ thầy Yết-ma sẽ vì các vị tác pháp yết ma, nhờ đây các vị mới thật sự thành tựu tánh Tỳ-kheo. Vậy các vị hãy chú ý lắng nghe và chí thành lãnh thọ.

 

        Đáp: “Chúng con xin thọ trì.”, giới tử lặp lại lời đáp. Hòa thượng Yết-ma lên tiếng:

 

        – Kính bạch chư tôn đức Giới sư. Các Sa-di pháp danh là… Các Sa-di này đã được thanh tịnh các pháp chướng ngại, y bát dụng cụ xuất gia đầy đủ, nay đối trước chư tôn đức Giới sư cầu xin thọ trì Cụ túc giới 250 giới. Nếu quý vị bằng lòng thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì nói. Tôi xin yết-ma lần thứ nhất.

 

        – Kính bạch chư tôn đức Giới sư… lần thứ hai.

 

– Kính bạch chư tôn đức Giới sư… lần thứ ba.

 

        Sau 3 lần trình bày trước giáo hội, hòa thượng Yết-ma kết luận:

 

        – Chư tôn đức Giới sư đều bằng lòng, vì tôi thấy quý vị đều lặng thinh.

 

Bấy giờ hòa thượng Đàn đầu dặn bảo các giới tử:

 

        – Chư tôn đức Giới sư đã trao truyền Giới Cụ túc cho các vị rồi, hãy như pháp mà thọ trì, chớ có buông lung!

 

        Đáp: “Mô Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành.”, giới tử lặp lại lời đáp và lễ 3 lễ rồi lui ra. Hòa thượng Giáo thọ sư thông báo:

 

– Đàn thứ… (tiếp theo) bắt đầu vào bên trong.

 

        Vị hộ đàn dẫn các giới tử vào, rồi trình lên quý hòa thượng các tờ giới thiệu giới tử, đàn truyền giới tiếp theo bắt đầu. Mỗi đàn có 3 giới tử, nếu cuối cùng còn 4 người thì sẽ chia thành 2 đàn. Lần lượt tấn đàn xong, tất cả các giới tử đồng tập trung vào giới đàn, đảnh lễ rồi quỳ thẳng, chấp tay trang nghiêm hướng về chư tôn đức Giới sư. Hòa thượng Yết-ma nói:

 

        – Quý vị đã thành tựu tánh Tỳ-kheo rồi, nay tôi thay mặt chư tôn đức Giới sư truyền trao giới tướng cho các vị… (phần này sẽ bổ xung)

 

        Cuối cùng, hòa thượng Giáo thọ sư giáo giới cho các tân Tỳ-kheo Tăng khất sĩ, rồi đại chúng hồi hướng và rời khỏi giới đàn.

 

 

        Đây là những gì chúng tôi ghi nhận được vào tối mùng 9-7al tại Thiền đường Tánh Nhiên – Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI ĐÀN TĂNG KHẤT SĨ NĂM 2012

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan