CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Chơn Lý

Luật Khất Sĩ là chương nêu lên những quy định về y, bát, các vật dụng của chư Tăng, chư Ni Khất Sĩ, về cách tổ chức đời sống tu hành, cách xây cất tịnh xá, cốc am, cho đến cách tổ chức Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ... Hàng Tăng, Ni khất sĩ dĩ nhiên cần phải đọc kỹ chương Chơn Lý này, mà hàng Phật tử cũng cần phải biết nữa, vì có nhiều điều căn bản được chỉ dẫn ở đây...
Quyển Luật Nghi Khất Sĩ rất cần thiết cho chư Tăng Ni khất sĩ học hành, vì nó gồm cả mười quyển: Bài Học Khất Sĩ, Luật Khất Sĩ, Bài Học Sa-di, Pháp Học Sa-di I (Giới), Pháp Học Sa-di II (Định), Pháp Học Sa-di III (Huệ), Giới Bổn Tăng, Giới Bổn Ni, Giới Phật Tử và 114 Điều Luật Nghi Khất Sĩ, là những quyển mà chư Tăng Ni cần phải học thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc.
Đây là Những bài thơ kệ khuyến tu do Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên sáng tác. Với lời thơ bình dị chân thành đã đi vào lòng người nhiều thế hệ.
Trang : 12