NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

Khất sĩ mặc dầu là đang mang hình thức đạo Phật, nhưng Khất sĩ cũng cố sức để hiểu rằng: PHẬT LÀ GIÁC CHƠN, LÀ CÁI BIẾT THẬT TỰ NHIÊN, LÀ NGHĨA LÝ CỦA TIẾNG PHẬT, MỤC ĐÍCH CỦA CÁI BIẾT NƠI MÌNH, CHỚ KHÔNG PHẢI MÊ TÍN MỜ QUÁNG, MÀ TỰ TRÓI MÌNH TRONG CHỮ PHẬT, TIẾNG ĐẠO, HAY TÔNG GIÁO RIÊNG BIỆT!...
Chơn Lý là bộ sách do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng tác trong quá trình 7 năm ngài hoằng pháp, từ năm 1947 đến năm 1954. Thời gian chính thức viết và xuất bản bộ Chơn Lý là trong 2 năm, từ năm 1952 đến đầu năm 1954. Đây là bộ sách căn bản của Giáo pháp Khất Sĩ. Tất cả các vị khất sĩ nào đã sanh ra trong Giáo pháp Khất Sĩ đều phải nương theo đây để được trưởng thành. Đọc Chơn Lý, nghe Chơn Lý, học theo Chơn Lý, tu như Chơn Lý, thì cuộc đời vị khất sĩ đâu còn phải lo thiếu sót gì nữa...
Hơn ai hết, những người làm công tác văn hóa ở Việt Nam ngày nay cần phải nêu cao ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa chân chính. Đã đến lúc cần phải gióng lên một hồi chuông báo động về sự lạm dụng sư tử đá và đèn lồng Trung Quốc tại khắp các địa điểm tôn nghiêm của Việt Nam, cũng như sự lạm dụng facebook, thời trang, đồng tiền và mọi thứ…
Nhà Thiền xưa nay thường không giải thích rõ về NHÂN TU - QUẢ CHỨNG của Thiền đạo, do đó đã có nhiều ngộ nhận xảy ra. Khuynh hướng hiện nay là các Đại sư đã vén bức màn này lên...
Đèn Chơn Lý là một biểu tượng tuyệt vời do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng tạo, nó phối hợp hài hòa những hình ảnh sống động, mang triết lý sâu sắc, đậm nét văn hóa Phật giáo. Ban đầu, ý tưởng Đèn Chơn Lý đã được khắc trong con dấu của Tổ sư, đường nét còn đơn giản do không gian hẹp, chỉ có một hoa sen nhiều cánh và một hình như hình mặt trời đang tỏa sáng...
THÂN HÌNH CỦA ĐẤNG TRỌN LÀNH HÃY CÒN, ĐÃ TÁCH KHỎI THẾ LỰC DẮT TỚI SỰ BIẾN THÀNH. THÂN HÌNH ẤY CÒN BAO LÂU, THẦN THÁNH VÀ THẾ NHƠN SẼ CÒN THẤY NGƯỜI. NẾU THÂN HÌNH ĐÓ VỠ TAN, NẾU ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI ĐÃ ĐẾN KỲ CÙNG TẬN, DẦU CHO THẦN THÁNH, DẦU THẾ NHƠN CŨNG SẼ KHÔNG CÒN THẤY ĐẶNG NGƯỜI NỮA.
Với tinh thần Khất sĩ Bồ-tát, Tổ sư Minh Đăng Quang đã chỉ rõ: Bồ-tát là bậc thầy có vai trò quan trọng trong sự giáo hóa và dưỡng dục đệ tử, cư gia bá tánh và chúng sanh. Khất sĩ bậc thầy đó luôn hướng về chư Phật, Bồ-tát, Thánh hiền và chư thiện tri thức để cầu học hỏi những điều chánh đạo; với lòng từ bi rộng lớn luôn hướng về tất cả chúng sanh để được chia sẻ những điều tốt lành, những kinh nghiệm tu học nhằm hóa giải phiền não thành Bồ-đề, thực hiện con đường đạo đức và hạnh phúc trong cuộc sống.
“Tay mặt cầm nhành dương nhúng nước rưới khắp nơi, là dùng phương tiện giáo lý hoằng dương, đem pháp bảo rải khắp nơi cho mọi người giác ngộ thức tỉnh. Nhờ thấy rõ mục đích nên họ quay về đường sống chung tu học, không còn tham sân si giết hại lẫn nhau nữa, cũng không còn hơn thua danh lợi thế quyền.” (Chơn Lý, tr. 709).
Muốn hóa giải nỗi khổ tâm hồn và bản thân, đức ngài Minh Đăng Quang khuyên chúng ta cần phải có trí tuệ giác ngộ (Thuyền Bát Nhã), hành động chân chính, nhằm đạt tới giải thoát, hạnh phúc, an vui (Vượt qua biển khổ, sông mê tới bờ giải thoát). Cũng như người lái xe có trí tuệ trong sáng (Thuyền Bát Nhã), lái xe đúng chuẩn mực, thì sẽ đi tới mục đích an vui. Nghĩa là, chúng ta đạt tới hệ quả: Trí giác, Đạo hành và Giải thoát.
Cây đời vốn màu xanh, còn những quy trình, quy cách, hay phương thức lại là những cái mang màu xám của định đặt, của ước lệ, của thỏa thuận trong một phạm vi nào đó. Một trong những đặc điểm của Chơn Lý là vượt qua khỏi những cái tù túng mà mở ra một thế giới khác, người viết phần nào bị ảnh hưởng bởi phong cách như vậy nên làm công việc soi chiếu như người đọc đã thấy ở trên...
Trang 12345