NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Nội dung bộ CHƠN LÝ

Tâm Nguyên , Thứ Năm 22-06-2017

 

Khảo cứu bộ CHƠN LÝ

 

Hành Vân

 

I. LỜI GIỚI THIỆU:

 

 

II. TÌM HIỂU PHẦN DIỄN GIẢI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÁC ẤN PHẨM CHƠN LÝ:

 

 

III. NỘI DUNG BỘ CHƠN LÝ:

 

 

Với 69 bài, nội dung bộ sách Chơn Lý thật rộng. Hầu như mọi người đều cảm thấy khó nắm bắt được nội dung bộ sách này. Nhưng với phương pháp nghiên cứu văn học khách quan, ta nhận thấy nội dung bộ Chơn Lý gồm có những điều căn bản sau:

 

 

1. Ý nghĩa tên bộ sách:

 

Khi sáng tác, ngài Minh Đăng Quang gọi các bài viết của mình là Chơn lý số 1, Chơn lý số 2… cho đến Chơn lý số 69, với mỗi bài có một tên riêng cụ thể. Lúc đầu ngài viết tới đâu cho xuất bản tới đó, xem như chưa thành bộ sách. Đến khi xuất bản thành bộ, các đệ tử của ngài lấy tên chung của các bài đặt tên cho bộ sách. Từ đó, từ năm 1961, mới chính thức có bộ sách Chơn Lý.

 

Chơn lý là từ Hán Việt, dùng từ này đặt tên sách nghe có vẻ trang trọng. Nếu dịch ra từ thuần Việt thì Chơn lý là Lẽ thật. Lấy từ Lẽ thật đặt tên sách sẽ có vẻ không trang trọng. Nhưng chính Lẽ thật là ý nghĩa của tên bộ sách Chơn Lý vậy.

 

 

2. Nội dung chính của Chơn Lý:

 

Chơn lý là lẽ thật, lẽ thật của những việc đã có thật. Những việc đã có thật đó là gì? Chỉ có 3 việc:

 

– Một là vũ trụ.

– Hai là chúng sanh trong vũ trụ.

– Ba là các pháp của chúng sanh.

 

 

a. Vũ trụ:

 

Vũ trụ là một thể thăm thẳm, tối đen, bao la, vô cực. Trong ấy có vô số quả địa cầu lơ lửng. Muôn loài vạn vật từ địa cầu sanh ra.

 

 

b. Chúng sanh trong vũ trụ:

 

Từ đất, nước, lửa, gió hợp thành địa cầu, sanh ra muôn loài vạn vật, tuy vô số nhưng tóm lại có các loài cỏ, cây, thú, người, trời và Phật. Phật là loài tinh hoa của vũ trụ, trở lại làm chúa tể vũ trụ.

 

Đó là hình tướng, còn bản chất chúng sanh là những cái biết, là tâm linh trí giác. Cái biết có 5 cấp độ:

 

1– Thọ cảm: của loài cỏ và cây, hình thể như một làn khói.

 

2– Tư tưởng: của loài thú, hình thể như một làn khói đặc.

 

3– Hành vi: của loài người, đã có bóng hình rõ ràng.

 

4– Thức trí: của loài trời, hình thể có sắc trắng, sống rất lâu.

 

5– Giác chơn: của loài Phật, sắc vàng chói rực, đời đời không tan, gọi là kim thân hay Phật thân.

 

 

c. Các pháp của chúng sanh:

 

69 bài Chơn lý, trừ bài Võ Trụ Quan còn lại tất cả các bài kia đều nói về các pháp của chúng sanh. Tuy 68 bài thuyết minh vô số pháp nhưng khái quát chỉ có 3 pháp:

 

– Một là pháp ác, của các loài cỏ, cây, thú, người; đặc điểm là sa đọa, đi xuống, bởi lấy vật chất làm lẽ sống.

 

– Hai là pháp thiện, của các loài người và trời; đặc điểm là tiến hóa, đi lên, bởi lấy tinh thần làm lẽ sống.

 

– Ba là pháp chơn, của loài Phật, đặc điểm là không tiến không lui, bởi lấy tâm làm lẽ sống.

 

Theo sự tiến hóa tự nhiên, có tính tiệm tiến, chúng sanh từ ác đi lên thiện, từ thiện đi đến chơn. Qua quá trình tự nhiên này, số chúng sanh chết rất nhiều, số trưởng thành vô cùng ít ỏi. Nhưng theo sự chỉ dạy của các bậc giác ngộ, loài người có thể từ chỗ ác và thiện của mình nhảy thẳng đến chơn như, thành Phật, gọi là đốn, thẳng tắt.

 

Chỗ tu hành thành Phật đó là làm khất sĩ, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát. Khất sĩ là nhân tu, thành Phật là quả chứng. Nên bộ Chơn Lý chú trọng thuyết minh về các pháp của khất sĩ, nói rất rộng, nhưng tóm lại chỉ có 3 pháp là Giới, Định và Tuệ. Cần lưu ý rằng 3 pháp Giới, Định và Tuệ đều là thiện pháp chứ không phải pháp chơn, bởi chơn như không phải là một pháp nào, chỉ vì so với ác và thiện mà tạm nói là pháp chơn thôi.

 

Vậy nội dung chính của bộ Chơn Lý đã được tóm tắt. Đọc phần này chắc sẽ không còn ai thấy bộ sách Chơn Lý là khó hiểu vì nội dung quá rộng nữa. Sở dĩ người ta khó hiểu Chơn Lý có lẽ chỉ vì không chịu chấp nhận cách diễn giải của tác giả bộ sách. Trong khi xem một tác phẩm văn học thì cũng như học một ngôn ngữ, trước phải chấp nhận những quy ước của nó đã…

 

 

IV. CÁC PHẠM TRÙ TƯ TƯỞNG CỦA BỘ CHƠN LÝ:

 

Các bài liên quan